Algemene Voorwaarden Horeca (AVH) 

De Algemene Voorwaarden Horeca (AVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés, cateringbedrijven en partyservice bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De AVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Inhoud

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

Artikel 3 – Totstandkoming van horecaovereenkomsten 

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van het horecabedrijf 

Artikel 5 – Verplichtingen van het restaurantbedrijf 

Artikel 6 – Verplichtingen van het cafébedrijf 

Artikel 7 – Verplichtingen van het horecabedrijf terzake zaalverhuur 

Artikel 8 – Annuleringen 

Artikel 9 – Waarborgsom en tussentijdse betaling 

Artikel 10 – Omzetgarantie 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van het horecabedrijf 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de klant 

Artikel 13 – Afrekening en betaling 

Artikel 14 – Overmacht 

Artikel 15 – Kurkengeld en keukengeld 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen 

 

Artikel 1 – definities 

Onder de navolgende woorden wordt in de AVH en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de AVH van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan. 

Horecabedrijf
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten en lid is van het Nederlands Horeca Gilde (NHG). 

Manager
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten. 

Verlenen van horecadiensten
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord. 

Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten en aan wie één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. 

Horecaovereenkomst (reservering)
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt. 

Restaurantbedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het verstrekken van spijs en bijbehorende drank. 

Cafébedrijf 
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het verstrekken van drank. 

Zaalverhuurbedrijf 
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het ter beschikking stellen van zaalruimten. 

Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst) 
De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, toeristenbelasting en BTW ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachtingen zijn gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden. 

Nederlands Horeca Gilde (NHG) 
De werkgeversorganisatie voor horeca ondernemingen c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan. 

Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door horecabedrijven aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden. 

No-show 
Het zonder annulering door een klant niet gebruik maken van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst. 

Groep
Een groep van personen aan wie door een horecabedrijf één of meer horecadiensten moet worden verleend krachtens één of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten. Individu Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie. 

Goederen 
Alle goederen, waaronder gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren. 

Kurkengeld
Het bedrag door de klant verschuldigd ter zake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank. 

Keukengeld
Het bedrag door de klant verschuldigd ter zake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte spijzen. 

Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat, ter zake één of meer horeca-overeenkomsten, door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid


2.1 De AVH zijn met uitsluiting van alle andere Algemene Voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horeca-overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horeca-overeenkomsten. Indien daarnaast toch andere Algemene Voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVH. 

2.2 Afwijken van de AVH is enkel schriftelijk mogelijk en in individuele gevallen. 

2.3 De AVH strekken ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf. 

2.4 Zijn de AVH eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AVH toepasselijk geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming van horeca-overeenkomsten 

3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde, om welke reden dan ook, het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren. 

3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud ‘’zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt’’. Doet het horecabedrijf binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn, en na aanvaarding door de klant, een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand gekomen te zijn. 

3.3 Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient dan door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen de in dat kader door het horecabedrijf gestelde termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien en op het moment dat de optiehouder te kennen geeft te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden. 

3.4 Horeca-overeenkomsten voor een klant aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de klant zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden. 

 

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van het horecabedrijf 

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van het horecabedrijf en de aard van de te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen. 

4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in artikel 5 en volgende afwijkt van een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling. 

4.3 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze. 

4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet: – in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 15; – indien de klant niet of meer dan een half uur te laat verschijnt; – indien de klant de in artikel 10 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet; – indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft; – indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij, uit welken hoofde ook, jegens het horecabedrijf heeft. 

4.5 Het horecabedrijf is niet gehouden enig goed van de klant in ontvangst en/of in bewaring te nemen. 

4.6 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de klant in rekening brengt, dient het horecabedrijf op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12. 

4.7 Het horecabedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de klant toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden. 

 

Artikel 5 – Verplichtingen van het restaurantbedrijf 

5.1 Het restaurantbedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de klant de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant gebruikelijk is. 

5.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt het restaurantbedrijf op verzoek die spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 6.1 bepaalde. 

5.3 Het restaurantbedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op iedere moment te staken indien de klant zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand en de exploitatie van zijn restaurant. Het restaurantbedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de klant. De klant dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten. 

5.4 Indien de klant niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9. 

 

Artikel 6 – Verplichtingen van het cafébedrijf 

6.1 Het cafébedrijf is gehouden om aan de klant op verzoek de dranken te verstrekken die het in voorraad heeft. Daarnaast dient het cafébedrijf de in zijn bedrijf gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen. 

6.2 Het cafébedrijf is gerechtigd het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de klant zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand en de exploitatie van zijn café. Het cafébedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de klant. De klant dient op eerste verzoek het café te verlaten. 

6.3 Het cafébedrijf is gerechtigd het verstrekken van producten te staken indien er naar de mening van het cafébedrijf sprake is van overmatig drankgebruik of ongewenst gedrag. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van het horecabedrijf ter zake zaalverhuur 

7.1 Het horecabedrijf is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, tenzij zulks als onbillijk en voor de klant als te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde voorwaarden van het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De klant heeft, indien het horecabedrijf zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer aan enige schadevergoeding gehouden worden. 

7.2 Het horecabedrijf is eraan gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de klanten te kunnen verlenen. 

7.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de klant zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand en de exploitatie van zijn horecabedrijf. Het horecabedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de klant. De klant dient op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten. 

7.4 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf aan geen enkele schadevergoeding gehouden worden. 

 

Artikel 8 – Annuleringen

8.1 Annuleringen algemeen 

8.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het horecabedrijf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen. 

8.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de klant verklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn dan alle bepalingen voor groepen van toepassing. 

8.1.3 Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 13.6 is ook op annuleringen van toepassing. 

8.1.4 In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen. 

8.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing. 

8.1.6 Indien één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met vier maanden, mits de reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die het horecabedrijf had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadiensten verleend hadden moeten worden. 

8.1.7 Bedragen die het horecabedrijf met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is, dienen door de klant te allen tijde volledig aan het horecabedrijf te worden vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde. 

 

8.2 Annuleringen van tafelreservering in restaurant 

8.2.1 Groepen Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan geldt voor annuleringen van die reservering door de klant het navolgende. Indien een menu is overeengekomen: – Annulering meer dan 14 dagen van te voren is kosteloos. – Annulering tussen 7-14 dagen van te voren is 25% van de reserveringswaarde. – Annulering minder dan 7 dagen van te voren is 50% van de reserveringswaarde. – Annulering minder dan 3 dagen van te voren is 75% van de reserveringswaarde. Indien geen menu is overeengekomen: – Annulering meer dan 48 uur van te voren is kosteloos. – Annulering minder dan 48 uur van te voren is 50% van de reserveringswaarde. 8.2.2 Individuen Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor één of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende: bij annulering binnen 48 uur voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn. 

 

8.3 Annuleringen andere horeca-overeenkomsten 

8.3.1 Groepen Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering door de klant het navolgende. – Annulering meer dan 6 maanden van te voren is kosteloos. – Annulering meer dan 3 maanden van te voren is 10% van de reserveringswaarde. – Annulering meer dan 2 maanden van te voren is 15% van de reserveringswaarde. – Annulering meer dan 1 maand van te voren is 35% van de reserveringswaarde. – Annulering meer dan 14 dagen van te voren is 60% van de reserveringswaarde. – Annulering meer dan 7 dagen van te voren is 85% van de reserveringswaarde. – Annulering 7 dagen of minder van te voren is 100% van de reserveringswaarde. 

8.3.2 Individuen Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering door de klant het navolgende. – Annulering meer dan 1 maand van te voren is kosteloos. – Annulering meer dan 14 dagen van te voren is 15% van de reserveringswaarde. – Annulering meer dan 7 dagen van te voren is 35% van de reserveringswaarde. – Annulering meer dan 3 dagen van te voren is 60% van de reserveringswaarde. – Annulering meer dan 24 uur van te voren is 85% van de reserveringswaarde. – Annulering 24 uur of minder van te voren is 100% van de reserveringswaarde. 

 

8.4 Annuleringen door het horecabedrijf 

8.4.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat het horecabedrijf afstand doet van zijn annulerings bevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annulerings bevoegdheid. 

8.4.2 Indien het horecabedrijf een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank annuleert zijn de artikelen 8.1.1 en 8.3.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.

8.4.3 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, mits er voldoende aanwijzingen bestaan dat de grond van de in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of klanten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervallen zijn betalingsverplichtingen voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend. 

8.4.4 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van de in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, eveneens zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn. 

8.4.5 Indien en voor zover het horecabedrijf optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag het horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen, waarbij aangegeven zal worden op welke wijze de verhoging is berekend. Indien de reizigers een wijziging als hiervoor bedoeld afwijzen kan het horecabedrijf de reisovereenkomst annuleren. 

 

Artikel 9 – Waarborgsom en tussentijdse betaling 

9.1. Het horecabedrijf kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. 

9.2. Het horecabedrijf kan tussentijdse betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten. 

9.3. Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald. 

 

Artikel 10 – Omzetgarantie

10.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen. 

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van het horecabedrijf 

11.1. Indien het horecabedrijf van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen ter zake het (verzekerde) risico dat zich heeft gerealiseerd, is aansprakelijkheid van het horecabedrijf beperkt tot de hoogte van deze vergoeding. 

11.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het hotelbedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een klant die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het hotelbedrijf. 

11.3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11.7. en 11.8. is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het horecabedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking. 

11.4 In geen enkel geval is het horecabedrijf gehouden een hoger bedrag als schaderegeling te betalen dan de reserveringswaarde. Of, indien dat meer is, het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf uitbetaalde bedrag ter zake de schade, dan wel de van een andere derde verkregen vergoeding. 

11.5. Voor schade aan of met voertuigen van de klant veroorzaakt is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. 

11.6. Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. 

11.7. Indien voor de klant aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade is ontstaan, is het horecabedrijf verplicht de schade te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd ter zake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen. 

11.8. Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook, worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. 

11.9. De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart het horecabedrijf volledig ter zake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke enige derde, bij de horeca-overeenkomst betrokken in de ruimste zin van het woord, jegens het horecabedrijf mocht maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door het horecabedrijf krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend. Dit lijdt uitzondering indien de betreffende aanspraak het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. 

11.10. De in artikel 11.9. bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden. 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de klant 

De klant en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtredingen van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. 

 

Artikel 13 – Afrekening en betaling 

13.1. De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd, dan wel, voor zover de horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de horecadiensten moeten worden verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door het horecabedrijf op een voor de klant zichtbare plaats zijn aangebracht, danwel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant, desgewenst op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend. 

13.2 Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien zichtbaar in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf. 

13.3 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, bewassing, telefoon, telex en tv-huur kan door het horecabedrijf een extra vergoeding worden gevorderd. 

13.4 Alle rekeningen, waaronder rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betalingen zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen. 

13.5 Wanneer voor een rekening met een lager bedrag dan € 150,- krachtens het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden, dan kan het horecabedrijf daarenboven € 15.- aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

13.6 De klant en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of allen aan het horecabedrijf, uit welken hoofde ook, verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horeca-overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens eenieder die de klant vergezelt gesloten te zijn. Door te verschijnen geven degenen die de klant vergezellen te kennen dat de klant bevoegd was hen bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen. 

13.7 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan, is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in het voorkomende geval een pandrecht toe op de betreffende goederen. 

13.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, die vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet. 13.9 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 

13.10 Indien de klant in gebreke is dient hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten te vergoeden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. 

13.11 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd dat 2% boven de wettelijke rente ligt. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend. 

13.12 Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 13.7 onder zich heeft, en de klant van wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is het horecabedrijf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant. Hetgeen na het verhaal van het horecabedrijf resteert, wordt aan de klant uitgekeerd. 

13.13 Iedere aanbetaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde: – de kosten van executie; – de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; – de rente; – de schade; – de hoofdsom.

13.14 Betaling geschiedt in euro’s. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen. 

13.15 Het horecabedrijf is nimmer gehouden andere betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. 

 

Artikel 14 – Overmacht 

14.1 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat eventuele daardoor veroorzaakte tekortkomingen het horecabedrijf niet kunnen worden toegerekend, zal in ieder geval gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 

14.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het horecabedrijf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst alsmede alles wat in voorgaande gevallen als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarden geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden. 

14.3 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

 

Artikel 15 – Gevonden voorwerpen 

15.1 In het gebouw en zijn aanhorigheid van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de klant worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij het horecabedrijf te worden ingeleverd.

15.2 Van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom. 

15.3 Indien het horecabedrijf door de klant achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de klant. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht. 

 

Artikel 16 – Kurkengeld en keukengeld 

16.1 Indien de klant in de ruimten van een horecabedrijf drank nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd. 

16.2 Indien de klant in de ruimten van een horecabedrijf spijzen nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt zijn, is de klant een bedrag aan keukengeld verschuldigd. 

16.3 De in artikelen 16.1 en 16.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf. 

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen 

17.1 Op horecaovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

17.2 In geval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn. 

17.3 Indien en zodra onder auspiciën van het Nederlands Horeca Gilde en eventuele andere betrokken organisaties een geschillencommissie in het leven is geroepen, zullen de geschillen ter beslechting waarvan de geschillencommissie is ingesteld in overeenstemming met de ter zake opgestelde reglementen worden beslecht. 

17.4 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan. 

17.5 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Algemene Voorwaarden om enigerlei redenen ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Dismiss

even bij ons aanschuiven?

Reserveer uw tafel! Laat uw aanvraag achter en u ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van uw reservering. Tot snel!